Regulamin

Regulamin używania Amatorskiej Sieci Komputerowej „FENIX”

1. Określenie sieci

1.1. Amatorska Siec Komputerowa (ASK) „FENIX” jest amatorską komputerową siecią utworzoną dla potrzeb łączności wewnętrznej Stowarzyszenia Miłośników Internetu „FENIX” zwanego dalej Stowarzyszeniem

1.2. Sensem istnienia sieci jest zapewnienie łączności komputerowej pomiędzy członkami SMI „FENIX” z możliwością połączenia z Internetem

2 Własność sieci

2.1. Sieć została zbudowana dzięki funduszom własnym zebranym wśród członków Stowarzyszenia.

2.2. Własność wyposażenia sieci kształtuje się następująco: Okablowanie jest własnością Stowarzyszenia . W razie likwidacji sieci o jego przeznaczeniu decydują wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Koncentratory, switche, modemy, serwery i inne urządzenia transmisyjne pozostają własnością osób, które je kupiły lub od firmy dzierżawiącej, chyba, że pochodzą ze składek wspólnych, wtedy j/w.

3. Zarządzanie siecią.

3.1. ASK „FENIX” jest siecią amatorską powstałą z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Internetu „FENIX”,

3.2. Użytkownikami sieci mogą być jedynie osoby, które wstąpiły w szeregi członków Stowarzyszenia.

3.3. Siec jest zarządzana od strony prawnej przez Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Internetu „FENIX”, a od strony technicznej przez 3 wybrane osoby zwanych dalej Administratorami. Administratorzy udostępniają na potrzeby sieci swoją wiedzę dotyczącą działania sieci, zarządzają siecią na zasadach hobbystycznych, w ramach wolnego czasu.

3.4. Administratorzy pobierają od użytkowników sieci miesięczne opłaty i przekazują je jako abonament dla Dostawcy Usług Internetowych(ISP). Sytuacja taka była wymogiem formalnym ze strony ISP, gdyż zawierają one umowy z pojedynczymi osobami prawnymi lub fizycznymi, a nie z grupą niezwiązanych ze sobą osób. Dlatego też między użytkownikami sieci a Administratorami nie istnieje żadna relacja typu Klient-Sprzedawca, jaka mogłaby się wytworzyć z powodu pobierania miesięcznych opłat za korzystanie z sieci. Administratorzy są jedynie pośrednikami w przekazywaniu miesięcznego abonamentu pomiędzy ISP – firmą POLPAK oraz Stowarzyszeniem a Użytkownikami.

3.5. Z powyższej sytuacji wynika, że:

 1. a) Użytkownik nie ma prawa żądać czegokolwiek od Administratorów;
 2. b) Administratorzy mogą w przypadku nieuregulowania miesięcznych opłat przez użytkowników zrezygnować z umów z ISP i zlikwidować łącze internetowe oraz zdemontować elementy sieci .
 3. c) Jako zarządzający siecią Administratorzy mogą trwale lub czasowo odłączyć osoby nie przestrzegające Regulaminu.

3.4. Ze swej strony Administratorzy zobowiązują się do:

 1. Pilnowania sprawnego funkcjonowania serwera i łącza internetowego w zakresie od nich zależnym
 2. W razie awarii naszych łącz internetowych do zgłaszania problemu ISP i upominania się o jak najszybszą ich naprawę awarii łącz internetowych do ISP i egzekwowania szybkiej naprawy
 3. Informowania (z wyprzedzeniem-o ile to możliwe) użytkowników sieci o ewentualnych pracach konserwacyjnych w sieci i przerwach w transmisji;
 4. Usuwania awarii systemowych i sprzętowych serwera i sieci kablowej w możliwie najkrótszym czasie;
 5. Pomocy nowo podłączonemu Użytkownikowi w pierwszej konfiguracji systemu do pracy w sieci, w miarę możliwości. Pomoc przy konfiguracji sprzętu jest jednorazowa.

4.   Obowiązki opiekunów urządzeń transmisyjnych

4.1. Osoby, u których w mieszkaniach zainstalowane są urządzenia transmisyjne, ponoszą odpowiedzialność za ich nieprzerwaną pracę i bezpieczeństwo, przy czym bezpieczeństwo urządzenia ma pierwszeństwo.

4.2. Osoby opiekujące się urządzeniami transmisyjnymi przyjmują na siebie obowiązek:

 1. Zapewnienia nieprzerwanej pracy urządzenia;
 2. Natychmiastowego zgłoszenia awarii Administratorom;
 3.  Umożliwienia Administratorom lub osobom przez nich upoważnionym dostępu do urządzeń transmisyjnych na każde żądanie Administratorów po uzgodnieniu;

5. Podłączenie do sieci.

5.1. Do sieci może się przyłączyć dowolna osoba z pośród Członków Stowarzyszenia, o ile umożliwiają to warunki techniczne.

5.2. Chęć przyłączenia do sieci należy zgłosić Administratorom.

5.3. Koszt podłączenia do sieci w bloku objętym infrastrukturą sieci wynosi 350 zł. i obejmuje montaż okablowania i opłatę dostępową. W szczególnych przypadkach koszt może być określony przez Administratorów.

5.4. Koszt podłączenia 2-go i następnych komputerów w tym samym lokalu mieszkalnym zostanie ustalony indywidualnie w porozumieniu z Administratorem;

5.5. O terminie podłączenia decydują Administratorzy.

5.6. Koszt karty sieciowej pokrywa podłączany Użytkownik.

5.7. Nowy Użytkownik – Członek Stowarzyszenia musi podpisać umowę abonamentową oraz deklarację przyjęcia do wiadomości postanowień niniejszego Regulaminu .

5.8. Nowy Użytkownik wykonuje podłączenie własnymi siłami pod kontrolą i wg zaleceń Administratorów, chyba, że Administratorzy zdecydują inaczej.

 6. Opłaty za korzystanie z sieci

6.1. Za korzystanie z sieci wewnątrz stowarzyszeniowej ASK „FENIX” pobierana jest opłata członkowska na rzecz SMI „FENIX” w wysokości określonej w umowie. Jej wysokość może ulec zmianie w przypadku zmiany ilości użytkowników lub zmiany abonamentu miesięcznego płaconego ISP.

6.2. Opłatę należy wnosić samodzielnie i bez wezwania do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

7. Prawa i obowiązki Użytkowników

7.1. Użytkownicy mają prawo korzystać z następujących zasobów sieciowych:

 1. Dostępu do światowych usług internetowych;
 2. Dostępu do strzeżonej strony WWW użytkowników sieci wewnętrznej;
 3. Dostępu do wszystkich zasobów sieci lokalnej za pośrednictwem protokołów IPX, TCP/IP, NetBEUI

7.2. Użytkownicy mają obowiązek:

 1. Dbać o stan i właściwe funkcjonowanie urządzeń transmisyjnych, w szczególności okablowania magistralnego i koncentratorów;
 2. Właściwej ochrony antywirusowej swoich komputerów i udostępnianych zasobów w sieci lokalnej
 3. Bezwzględnego podłączania swoich komputerów do gniazdek zasilających z uziemieniem (zerowaniem), gdyż brak takowego może spowodować w skrajnym przypadku zniszczenie całej sieci lub porażenie;
 4. Dbać o właściwą kondycję swoich kart sieciowych (uszkodzona karta może całkowicie unieruchomić cały segment sieci);
 5. Dbać o kondycję swojego systemu operacyjnego i programów obsługujących Internet, gdyż od ich stanu zależy czy ma się dostęp do sieci, czy nie;
 6. Czynnie pomagać przy pracach związanych z rozbudową, reorganizacją lub konserwacją sieci.
 7. Godnie reprezentować siec na zewnątrz;
 8. Pilnować bezpieczeństwa swojego konta poprzez stosowanie odpowiednich haseł i praw dostępu do swoich zasobów;
 9. Stosować się do zaleceń administratorów sieci;
 10. Przestrzegać prywatności innych kont w systemie i nie ingerować w ich zasoby nawet, jeśli nie są one stosownie chronione;
 11. Odłączać się fizycznie na czas burzy;
 12. Regularnie zaglądać na stronę WWW sieci;
 13. W przypadku awarii połączenia internetowego pobierać informacje o stanie sieci z wykorzystaniem programu LanChat
 14. Informować Administratora o wymianie karty sieciowej;3. Użytkownikom sieci nie wolno:
 15. Udostępniać swojego konta osobom trzecim;
 16. Zmieniać swej tożsamości sieciowej (nr IP), ustalonej przed Administratorów;
 17. Korzystać z dostępu do sieci w celach komercyjnych, w szczególności zabronione jest rejestrowanie własnych domen komercyjnych oraz zakładanie komercyjnych serwisów internetowych na swoich domowych komputerach;
 18. Wykorzystywać swojego konta i dostępu do Internetu w celach niedozwolonych z prawem polskim i międzynarodowym;
 19. Zachowywać się wobec innych użytkowników Internetu w sposób odbiegający od powszechnie przyjętych norm obyczajowych i moralnych;
 20. Obarczać Administratorów winą za trudności w dostępie do Internetu wynikłe z powodu przeciążenia łącz, w szczególności międzynarodowych, lub awarią własnego komputera/systemu;
 21. Podłączać do swoich maszyn inne komputery i dzielić się z nimi łączem bez uzgodnienia z Administratorem sieci;
 22. Działać na szkodę zasobów lub innych użytkowników własnej i innych sieci;
 23. Obciążać łącze poprzez bardzo częste, notoryczne ściąganie dużych plików;
 24. Używać łącza sieciowego poza swoim lokalem mieszkalnym;

8. Odłączenie się od sieci.

8.1 Użytkownik może się odłączyć od sieci trwale na własną prośbę, jeśli:

 1. Nie chce więcej korzystać z sieci;
 2. Wyprowadza się;

8.2 Nie przewiduje się możliwości odłączenia czasowego;

8.3 Nie przewiduje się możliwości częściowego odłączenia od dostępu do Internetu, z zachowanym dostępem do sieci lokalnej;

8.4 Użytkownik może zostać odłączony decyzją Administratorów, jeśli naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, w którymkolwiek z jego punktów. Osoba taka, w zależności od przewinienia może zostać odłączona bez prawa powrotu do sieci lub z prawem powrotu po minimalnym okresie 3 miesięcy.

8.5 Brak opłat określonych w pkt. 6.1, przez kolejne 3 miesiące, traktowane jest przez Administratorów jako rezygnacja Użytkownika z chęci korzystania z Sieci wewnątrz stowarzyszeniowej. W takim przypadku ze strony Administratorów nie są wymagane żadne czynności prawne, poza technicznym odłączeniem Użytkownika od Sieci.

9. Ponowne przyłączenie do sieci.

9.1 Do sieci może się przyłączyć ponownie użytkownik, który:

 1. Został odłączony decyzją Administratorów z prawem powrotu;

9.2 Osoby korzystające z odłączenia na własną prośbą za ponowne włączenie wnoszą opłatę aktywacyjną w wysokości trzykrotnego abonamentu miesięcznego;

9.3 Ponowne przyłączenie osoby odłączonej za nieprzestrzeganie Regulaminu obarczone jest opłatą w wysokości trzykrotnego abonamentu miesięcznego;

9.4 Kwoty wpłacone w/w przypadkach przeznaczane będą na obniżanie kosztów działania sieci w następnym miesiącu;

10. Zmiany w Regulaminie

10.1 Zmiany w Regulaminie mogą zostać wprowadzone w wyniku głosowania wśród Użytkowników sieci. Każda poprawka musi być wpierw przedyskutowana na forum lokalnej listy dyskusyjnej.

10.2 W głosowaniu muszą wziąć udział wszyscy aktualnie obecni użytkownicy.

10.3 Do uchwalenia poprawki wymagana jest kwalifikowana bezwzględna większość głosów 2/3 + 1 ogólnej liczby aktualnie czynnych Użytkowników sieci.

10.4 W przypadku gdyby zmiany mogły zaszkodzić działaniu sieci lub zagroziłyby jej samofinansowaniu Administratorom przysługuje prawo veta w stosunku do przegłosowanych zmian w Regulaminie.

10.5 Aktualny Regulamin będzie do wglądu na stronie internetowej www.fenix.katowice.pl

10.6 W przypadkach nietypowych, nieujętych w niniejszym regulaminie, obowiązują decyzje podjęte przez Zarząd SMI „FENIX”.

 

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Internetu „FENIX”                              Katowice, marzec 2003 r.